< Vlasta Krupková ISM

Informace k předmětu IMA

Veškeré důležité pokyny k předmětu naleznete zde.

Kromě úředních konzultačních hodin je možné se domluvit na individuální konzultaci i v jiném termínu.

Přednášky

pondělí 08.00 až 09.50 a úterý 13.00 až 13.50 v posluchárně D105 (1BIA) resp. pondělí 08.00 až 10.50 v posluchárně T10/1.36 (1BIB)

Elektronický text k přednášce   Krupková: Matematická analýza pro FIT  je možné stáhnout zde: textyIMA.
Tyto texty můžete používat jako studijní materiál, jako pomocný text při vypracovávání písemek a úloh, a můžete ho mít (vytištěný) i při závětečné zkoušce na konci semestru.
Shrnutí potřebných středoškolských pojmů najdete v této příručce. , kterou si můžete vytisknout a používat jak ve cvičeních, tak při písemkách i u zkoušky

Na přednáškách se budou vysvětlovat jednotlivá témata a demonstrovat, jak se pomocí odpřednášených pojmů a pravidel řeší vzorové příklady.
K odlišnostem středoškolské a vysokoškolské výuky matematiky doporučuji k přečtení následující článek. Pro ty, kdo potřebují základní pojmy vysvětlit názorněji, může dobře posloužit text Základy vysokoškolské matematiky pro beznadějné případy nebo na stránce Khanovy školy.

Pro vlastní studium je možné použít libovolné jiné materiály z Matematické analýzy tištěné i elektronické.


Materiály k přednáškám
Úvod
Limita,
Diferenciální počet 1, Animace
Derivace tajemství zbavená
3 příklady na Taylorův polynom

Integrální počet 1
Nekonečné řady harmonická řada
Diferenciální počet 2
MAPLE, Příklad na extrém
Integrální počet 2


SHRNUTÍ

Cvičení

bude probíhat podle zveřejněného rozvrhu v učebnách T-503 a T-522.

V některých cvičeních budete k usnadnění numerických výpočtů a ke grafickému znázornění probíraných témat užívat počítač, jaký software si zvolíte, záleží na vás. Na této stránce budou návody pro software MAPLE; potřebné příkazy pro každé cvičení zde budou vždy předem zveřejněny.
K seznámení s tímto souborem programů může sloužit podrobný text pro matematiku s užitím Maple, který najdete zde,
stručný úvod je pak v následujících souborech (vždy také ve tvaru .pdf): Úvod, Funkce.
Příkazy potřebné k řešení konkrétních příkladů budou u každého zadání uvedeny.

Úlohy s užitím počítače se budou řešit vždy v posledních 10 minutách příslušného cvičení, za správné řešení bude 1 prémiový bod. (Je tedy vhodné připravit se předem).

Náplň jednotlivých cvičení bude na této stránce vždy zveřejněna předem. U některých zadání budou na konci "Náročnější příklady" pro vypracování doma - první tři studenti (z každého cvičení) za každý odevzdaný správně vyřešený příklad dostanou prémiový bod.

1. týden - funkce
Řešení vstupní písemky pondělí 6.2.,úterý 7.2., středa 8.2. dopoledne, středa 8.2. odpoledne.

2. týden - Hornerovo schéma a parciální zlomky, Počítač
Řešení úlohy v Maple

3. týden - limita, derivace.

4. týden - extrémy, grafy
Řešení písemky: zadání A, zadání B, zadání C, zadání D, zadání E, zadání F, zadání G, zadání H.

6. týden - integrační metody

7. týden - integrál určitý a nevlastní
Řešení písemky: zadání A, zadání B, zadání C, zadání D, zadání E, zadání F, zadání G, zadání H.

8.týden - nekonečné řady

9. týden - funkce více proměnných - difPočet, Maple.

12. týden - funkce více proměnných - intPočet

Řešení písemky: zadání A, zadání B, zadání C, zadání D, zadání E, zadání F, zadání G, zadání H

Na konci semestru je ve cvičení udělován zápočet.
Během semestru je možno získat ve cvičeních celkem 40 bodů, podmínkou pro udělení zápočtu je zisk alespoň deseti bodů.
Body budou přidělovány jednak za práci ve cvičení, jednak za 2 domácí práce, na kterých budete pracovat v týmech po šesti lidech (skupiny si můžete sestavit sami tak, aby všichni členové skupiny měli stejný termín cvičení), každý tým bude mít své vlastní zadání. Práce odevzdáte písemně vždy jednou za každý tým; ve vyhrazených cvičeních, jejichž termíny jsou uvedeny na této stránce výše v souboru Harmonogram předmětu, vylosovaný člen týmu řešení úlohy předvede. Všichni členové týmu (přítomní při prezentaci) budou ohodnoceni stejným počtem bodů podle správnosti zpracování a úrovně prezentace. Studentům nepřítomným při prezentaci nebudou přiděleny za prezentovanou úlohu žádné body. Při odůvodněné nepřítomnosti (např. nemoc doložená lékařským potvrzením) bude zadána náhradní úloha.

Rozdělení do skupin na úlohy bude provedeno ve cvičeních.

Zadání první úlohy:
Příklady řešte bez použití Maple (nebo jiného programu pro výpočet). Řešení musí obsahovat všechny výpočty!
1.skupina, 2.skupina, 3.skupina, 4.skupina, 5.skupina,
6.skupina, 7.skupina, 8.skupina, 9.skupina, 10.skupina.

Zadání druhé úlohy:
Příklady řešte bez použití Maple (nebo jiného programu pro výpočet). Řešení musí obsahovat všechny výpočty!
1.skupina, 2.skupina, 3.skupina, 4.skupina, 5.skupina,
6.skupina, 7.skupina, 8.skupina, 9.skupina, 10.skupina.
Zkoušky


se konají podle zveřejněného rozpisu, který naleznete zde.

U zkoušky musí každý student mít:
- doklad totožnosti (např. studijní průkaz), vlastní dvojlisty na výpočty a psací potřeby,

U zkoušky může student mít:
- vytištěné texty k přednáškám (nebo jejich část) - rozumí se textyIMA.

U zkoušky nesmí nikdo mít:
- žádné další pomůcky, např. kalkulačky, knihy se vzorci, vypočtené příklady, stará vzorová řešení, zapnuté mobily!, ...

U zkoušky dostanete předtištěné zadání, na kterém musí být napsány všechny výsledky. Příklad, u kterého není na zadání napsán výsledek, se neboduje. Příkladů bude šest, každý bude bodován maximálně deseti body. Jestliže budou více než tři příklady (tedy čtyři a více) hodnoceny 0 body, bude celá písemka hodnocena 0 body.


Zde si můžete prohlédnout některá dřívější zadání písemek :
C, G

Vzorová řešení písemky z 1. předtermínu 4.5.2017: zadání A, zadání B,

Vzorová řešení písemky z 2. předtermínu 5.5.2017: zadání E, zadání F,

Vzorová řešení písemky z 1. termínu 11.5.2017 : zadání A, zadání B, zadání C, zadání D.
Studenti, kteří psali na Technické, se mohou na písemky přijít podívat ve čtvrtek 18.5. 12.00 - 14.00 hod. do mé pracovny (Tecnická 8 6.posch.)

Vzorová řešení písemky z 2. termínu 31.5.2017 : zadání E, zadání F.
Studenti, kteří psali na Technické, se mohou na písemky přijít podívat v pondělí 5.6. v 9.00 - 10.00 hod. do mé pracovny (Technická 8 6. posch.)

Vzorové řešení písemky z 3. termínu 9.6.2017 : zadání G.